Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Zaawansowanie badań archeologicznych

Prace badawcze przeprowadzone zostały na 4 stanowiskach rozpoznanych podczas badań powierzchniowych oraz 1 nowoodkrytym stanowisku rozpoznanym w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego przy ww. Inwestycji.

Badania archeologiczne przeprowadzone zostały przez zespół badawczy Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W trakcie badań wykopaliskowych przebadano do tej pory obszary o powierzchni :


1. Stanowisko Szemud 4 – 13 arów

2. Stanowisko Szemud 5 -  19 arów

3. Stanowisko Szemud 6 – 117 arów

4. Stanowisko Szemud 8 - 10,2 ara

5. Stanowisko Częstkowo 7 - 102 ary

Podczas prac wykopaliskowych stosowano ogólnie przyjęte metody eksploracji, inwentaryzacji i dokumentacji.

Odkryto liczne relikty osadnictwa pradziejowego w postaci obiektów archeologicznych takich jak jamy ogólnogospodarcze, studnia/poidło, dołki posłupowe, paleniska, piece gospodarcze, ziemianki, groby jamowe, groby z konstrukcją kamienną.

Zebrany podczas prac materiał ruchomy to ceramika naczyniowa, przedmioty metalowe, polepa i prawdopodobnie kości ludzkie.

Wstępna analiza typologiczno-chronologiczna materiału zabytkowego wskazuje na jego pradziejowy (kultury: pomorska i oksywska) oraz wczesnośredniowieczny charakter.

Do najbardziej interesujących obiektów odkrytych podczas prac należą groby ze stanowiska Szemud 8, które ze względu na występujący w nich materiał oraz konstrukcję, określone zostały jako pochówki ludności kultury pomorskiej. Pozostałości obstawy kamiennej zarejestrowano w trzech przypadkach. Niestety bardzo płytkie zaleganie powyższych obiektów i prowadzone przez lata prace rolne, miały wpływ na znaczne zniszczenie samej konstrukcji oraz materiału znajdującego się wewnątrz. Co warte podkreślenia, w najlepiej zachowanym obiekcie (nr 32), nie znaleziono żadnego materiału zabytkowego, ani fragmentów przepalonych kości. Z kolei grób oznaczony numerem 19 zawierał liczne szczątki kostne, a także pozostałości dwóch naczyń. Łącznie z tego obiektu pozyskano 296 fragmentów ceramiki, w tym część ucha z zachowanym fragmentem brązowego drucika.

Prace wykopaliskowe zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego oraz WUOZ w Gdańsku.

Zdjęcia autorstwa : J. Śliwiński, M. Biskup

Opublikowano: pon, 15/06/20

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo