/ NUMER PROJEKTU

66/I-4/2018

/ NAZWA KONTRAKTU
Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk odcinek Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta Zadanie 2: w Luzino (bez węzła) - w. Szemud (z węzłem)

 

Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk-Gdańsk na odcinku od węzła Luzino (bez węzła) do węzła Szemud (z węzłem) tj. od km 0+000,00 do km ok. 10+299,05. Powyższy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim na terenie gmin Luzino oraz Szemud i stanowi fragment tzw. Trasy Kaszubskiej.
Podstawowym celem inwestycji budowy drogi ekspresowej S6 jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia Aglomeracji Trójmiasta ze Szczecinem, przebiegającego z zachodu na wschód, równolegle do wybrzeża Bałtyku. Odcinek między Luzinem i Szemudem stanowi jeden z trzech aktualnie realizowanych odcinków drogi.
Dzięki budowie drogi ekspresowej uzyska się poprawę płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, odciążenia układu dróg i ulic lokalnych, poprawę stanu bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych oraz zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla otoczenia. Po zrealizowaniu projektowanej inwestycji osiągnięte zostaną następujące korzyści:

  • stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego,
  • odciążenie z ruchu samochodowego miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 6,
  • ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego,
  • wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia ciężkości wypadków,
  • poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu,
  • zmniejszenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne,
  • rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej.

W ramach Kontraktu wykonane zostaną wszystkie niezbędne prace do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Projektowana droga ekspresowa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i pas awaryjny. Przewidziano budowę obiektów inżynierskich, w tym: 2 mostów, 2 estakad, 9 wiaduktów oraz przejść dla zwierząt. Dostęp do drogi ekspresowej zapewni węzeł Szemud na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką DW 224. Ponadto przebudowanych zostanie ok. 4,7 km istniejących dróg oraz powstaną nowe drogi lokalne zapewniających dojazd do nieruchomości i urządzeń technicznych o łącznej długości ok. 9,8 km.
Kontrakt obejmuje również m.in. budowę systemu odwodnienia z przepustami, urządzeniami do podczyszczania wód opadowych, zbiornikami retencyjnymi i retencyjno-infiltracyjnymi, budowę i przebudowę sieci energetycznych, wodociągowych, gazowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ponadto wykonane zostaną nowe nasadzenia zieleni o charakterze uzupełniającym, dogęszczającym, izolacyjno-osłonowym i ozdobnym, a w miejscach najbardziej narażonych na hałas ekrany akustyczne o łącznej długości ok. 1,7 km. Na przedmiotowym odcinku nie planuje się wykonania Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).

Orientacja drogi

Schemat przebiegu drogi (z Projektu Budowlanego)