Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Zakres robót

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, wybudowaniu odcinka drogi ekspresowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
W szczególności wykonane zostaną następujące Roboty:

 1. odcinek drogi ekspresowej S6 o długości 10.299,05 km,
 2. węzeł drogowy "Szemud",
 3. przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową o długości ok.4,7 km,
 4. budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji o długości ok. 9,8 km,
 5. infrastruktura dla pieszych i rowerzystów,
 6. przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 7. pasy technologiczne,
 8. 13 obiektów inżynierskich,
 9. 12 przepustów spełniających funkcje ekologiczne.
 10. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 11. urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne o długości ok.1,7 km, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, ogrodzenie ochronne, zieleń,
 12. infrastrukturę dla potrzeb drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającym i inne,
 13. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,
 14. wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,
 15. sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 16. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 17. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników,
 18. pełną rekultywację terenów zajętych na czas budowy przez Wykonawcę robót,
 19. przywrócenie istniejących dróg lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 20. wydzielenie granic pasów drogowych,
 21. System Zarządzania Ruchem,
 22. wzmocnienie podłoża gruntowego dla budowanych dróg i obiektów.
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo