Loga UE

Aktualności

śro, 22/01/20

Aktualny Postęp Robót

czw, 16/01/20

Wstrzymanie Robót związanych z odkryciami archeologicznymi

/ Zakres robót

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, wybudowaniu odcinka drogi ekspresowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
W szczególności wykonane zostaną następujące Roboty:

 1. odcinek drogi ekspresowej S6 o długości 10.299,05 km,
 2. węzeł drogowy Szemud,
 3. przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową o długości ok.4,7 km,
 4. budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji o długości ok. 9,8 km,
 5. infrastruktura dla pieszych i rowerzystów,
 6. przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 7. pasy technologiczne,
 8. 16 obiektów inżynierskich (wg. Koncepcji Programowej). Ostateczna liczba obiektów może ulec zmianie.
 9. 18 przepustów spełniających funkcje ekologiczne. Ostateczna liczba obiektów może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej i ponownego Raportu oddziaływania na środowisko
 10. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
 11. urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne o długości ok.1,7 km, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, ogrodzenie ochronne, zieleń,
 12. infrastrukturę dla potrzeb drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającym i inne,
 13. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej,
 14. wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,
 15. sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 16. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 17. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników,
 18. pełną rekultywację terenów zajętych na czas budowy przez Wykonawcę robót,
 19. przywrócenie istniejących dróg lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
 20. wydzielenie granic pasów drogowych,
 21. System Zarządzania Ruchem,
 22. wzmocnienie podłoża gruntowego dla budowanych dróg i obiektów.
/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Inwestor Zastępczy SA
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo