Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Postęp Robót Styczeń 2019

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU STYCZNIU 2019 R.

 

 Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu Styczniu 2019r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

 • Prace nad Rewizją Programu Zapewnienia Jakości
 • Kontynuacja prac nad częścią opisową do RPOOŚ
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK, Zarządców dróg) Tom II PAB – Roboty drogowe
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie sieci elektroenergetycznej nn, SN, WN – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy oświetlenia – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy kanału technologicznego – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie zieleni projektowanej – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego
 • Prace nad Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia – kontynuacja
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskic
 • Prace nad uzupełnieniem oraz złożeniem wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie cementów
 • Przekazano do IK Rewizję Koncepcji SZR, materiały do audytu BRD, Operat Wodnoprawny
 • Aktualizacja rozwiązań kolizji branżowych w oparciu o informacje uzyskane od Gestorów Sieci
 • Prace projektowe nad projektem Zieleni – nasadzenia
 • Linie rozgraniczające dla stałego oraz tzw. czasowego zajęcia
 • Prace związane z aktualizacją mapy do celów projektowych – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Działań Ratowniczych – kontynuacja
 • Prace nad Stałą Organizacją Ruchu – kontynuacja
 • Prace nad opracowaniem Operatu Wodnoprawnego
 • Prace nad opracowaniem Projektów Podziałów
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży geotechnicznej – kontynuacja
 • Prace nad Rewizją Koncepcji Programowej linii napowietrznej 2x400 kV - kontynuacj
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u IV PAB w zakresie branży sanitarnej
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u VIII PAB w zakresie branży architektonicznej
 • Otrzymanie od Zarządców Dróg odpowiedzi na wystąpienie ws. uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkiej
 • Uzupełnienie wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie cementów do zastosowania dla obiektów mostowych
 • Wystąpienie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o opinię ws. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie cementów do zastosowania dla obiektów mostowych
 • Złożenie Projektów Branży Drogowej do ponownych uzgodnień z Zarządcami Dróg
 • Wystąpienie do UG Luzino o uzgodnienie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 • Wystąpienie do GPK Szemud o uzgodnienie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 • Wystąpienie do Zarządu Zlewni w Gdańsku o uzgodnienie PB branży melioracyjnej
 • Wystąpienie do Nadleśnictwa Gdańsk oraz Strzebielino o opinię ws. klinów buczynowych i zalesienia
 • Wystąpienie do: Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów Puławy, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, GDDKiA Oddział w Gdańsku o udostępnienie informacji o środowisku
 • Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego wniosku o zatwierdzenie Dodatku do Projektu Robót Geologicznych
 • Wystąpienie o opinię do ZRID w trybie ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach…”, art. 11b i art. 11d pkt 8
 • Przeprowadzenie spotkań roboczych w celu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zarządcami Dróg oraz GPK Szemud – w odpowiedzi na wykraczające poza zakres Kontaktu wymagania Zarządców
 • Analiza otrzymanych uwag do przekazanej dokumentacji od Inżyniera, Zamawiającego oraz Zarządców
 • W dniu 09.01.2019r. odbyła się Rada Techniczna nr 8 w siedzibie TGD
 • W dniu 11.01.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 7 w siedzibie GDDKiA
 • W dniu 16.01.2019r. odbyła się Rada Techniczna nr 9 w siedzibie TGD
 • W dniu 21.01.2019r. odbyła się Rada Techniczna nr 10 w siedzibie TGD
 • W dniu 23.01.2019r. odbyła się Rada Techniczna nr 11 w siedzibie GDDKiA
 • W dniu 29.01.2019r. odbyła się Rada Techniczna nr 12 w siedzibie GDDKiA.

Opublikowano: pią, 08/02/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo