Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Postęp Robót Październik 2018

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2018 R.

 

Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu październiku 2018r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

 • Prace nad Rewizją nr 03 Programu Prac Projektowych
 • Złożenie wniosków o wydanie warunków technicznych Zarządu Zlewni w Gdańsku
 • Złożenie do GDDKiA do zaopiniowania Wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
 • Otrzymanie warunków od Energa Oświetlenie S.p. z o.o.
 • Kontynuację prac nad częścią opisową do RPOOŚ
 • Kontynuacja prac nad niweletą trasy głównej, dróg poprzecznych, dróg dojazdowych  oraz pasów technologicznych z uwzględnieniem zmian wynikających z analizy układu odwodnienia
 • Uszczegóławianie niwelet dróg – m.in. w związku z uszczegóławianiem układu odwodnienia
 • Zmiany w analizie dróg dojazdowych w planie pod kątem zapewnienia dostępu do działek
 • Analiza planu sytuacyjnego pod kątem zagospodarowania terenu
 • Kontynuacja prac nad uszczegółowieniem przekrojów normalnych dla wszystkich dróg
 • Uzgodnienie styku z Wykonawca sąsiedniego odcinka – zadanie 1
 • Kontynuacja prac związanych z lokalizacją/profilem pasów technologicznych
 • Opracowywanie rozwiązań przejścia przez teren żwirowni Głazica w oparciu o ustalenia z Właścicielem, materiały zostały przekazane do Zamawiającego
 • Tom II Roboty Drogowe został złożony do Inżyniera Kontraktu w dniu 30.10.2018r. z wystąpieniem nr PROJ/0020
 • Przygotowaniem materiałów do uzgodnień z Zarządcami Dróg
 • Prace nad obliczeniami i rysunkami poszczególnych obiektów inżynierskich – kontynuacja prac
 • Przekazano do Inżyniera Kontraktu Tomy PB dla obiektów WD-55a oraz ES-64
 • Projekt odwodnienia. Aktualizacja odwodnienia trasy głównej, węzła, dróg poprzecznych oraz dojazdowych – obliczenia zlewni oraz zbiorników retencyjnych wraz z korektą dojazdów oraz lokalizacji
 • Aktualizacja rozwiązań kolizji branżowych w oparciu o informacje uzyskane od Gestorów Sieci (UG Luzino, GPK Szemud)
 • Korekta tras sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej w oparciu o pozyskane dane, zmiany rozwiązań drogowych
 • Analiza zabezpieczenia skarp wykopowych i nasypowych przed zjawiskami erozji
 • Analiza kolizji branżowych w oparciu o informacje uzyskane od Gestorów Sieci (PSE SA) wraz z korektą tras sieci
 • Przekazano do akceptacji Zamawiającego wnioski o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
 • Prace nad Projektem oświetlenia węzła Szemud
 • Analiza kolizji branżowych w oparciu o informacje uzyskane od Gestorów Sieci wraz z korektą sieci tras
 • Prace terenowe nad Inwentaryzacją Zieleni na ukończeniu
 • Prace projektowe nad projektem wycinek
 • Prace projektowe nad projektem Zieleni – nasadzenia
 • Zakończono prace terenowe/Inwentaryzacyjne dot. obiektów budowlanych
 • Prace Projektowe nad opracowaniem PB Rozbiórki
 • Wystąpienie do Wojewódzkiego Urzędy Ochrony Zabytków o wydanie opinii konserwatorskiej
 • Prace związane z koordynacją międzybranżową, lokalizacja urządzeń akustycznych związane ze zmianami rozwiązań branży drogowej oraz uzyskanymi warunkami technicznymi
 • Linie rozgraniczające dla stałego i tzw. czasowego zajęcia
 • Prace związane z aktualizacją mapy do celów projektowych – kontynuacja
 • Prace nad Planem Działań Ratowniczych – kontynuacja
 • Prace nad Stałą Organizacją Ruchu – kontynuacja
 • Prace nad Projektem koncepcyjnym dla SZR – kontynuacja
 • Przekazanie Opinii Geotechnicznej
 • Prace nad Projektem Robót Geologicznych
 • Opracowanie oraz przekazanie Programu Badań Geotechnicznych
 • Prace nad Geotechnicznymi Warunkami Posadowienia
 • Wystąpienie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie opinii konserwatorskiej
 • W dniu 17.10.2018 r. w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 4
 • W dniu 24.10.2018 r. w siedzibie Usługodawcy Projektowego TGD odbyła się Rada Techniczna nr 3.

Opublikowano: śro, 31/10/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo