Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Postęp Robót Luty 2019

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU LUTYM 2019 R.

 

 Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu Lutym 2019r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

 • Prace nad Rewizją Programu Zapewnienia Jakości wraz z przekazaniem do IK
 • Prace nad Rewizją Programu dla etapu Prac Projektowych wraz z przekazaniem do IK
 • Kontynuacja prac nad częścią opisową do RPOOŚ wraz z przekazaniem do IK
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK, Zarządców dróg, Audytu BRD) Tom II PAB – Roboty drogowe
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie sieci elektroenergetycznej nn, SN, WN – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy oświetlenia – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy kanału technologicznego – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie zieleni projektowanej – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego
 • Prace nad Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia – kontynuacja
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskich
 • Prace nad uzupełnieniem oraz złożeniem wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie cementów
 • Prace nad Rewizją Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem
 • Zakończenie prac nad opracowaniem Operatu Wodnoprawnego wraz z jego złożeniem do wydania pozwolenia
 • Aktualizacja rozwiązań kolizji branżowych w oparciu o informacje uzyskane od Gestorów Sieci
 • Prace projektowe nad projektem Zieleni – nasadzenia
 • Linie rozgraniczające dla stałego oraz tzw. czasowego zajęcia
 • Prace związane z aktualizacją mapy do celów projektowych – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Działań Ratowniczych – kontynuacja
 • Prace nad Stałą Organizacją Ruchu – kontynuacja
 • Prace nad opracowaniem Operatu Wodnoprawnego
 • Prace nad opracowaniem Projektów Podziałów
 • Prace nad Dodatkiem do Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży geotechnicznej – kontynuacja
 • Prace nad Rewizją Koncepcji Programowej linii napowietrznej 2x400 kV - kontynuacj
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u IV PAB w zakresie branży sanitarnej
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u VIII PAB w zakresie branży architektonicznej
 • Prace nad uzupełnieniem do wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie cementów do zastosowania dla obiektów mostowych
 • Złożenie Projektów Branży Drogowej do ponownych uzgodnień z Zarządcami Dróg
 • Wystąpienie do Straży Pożarnej o uzgodnienie PB w zakresie przejazdów i wjazdów awaryjnych
 • Uzyskano od operatora Orange Polska S.A. uzgodnienia trasowego
 • Wystąpienie do GPK Szemud o uzgodnienie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 • Wystąpienie do Nadleśnictwa Gdańsk oraz Strzebielino o opinię ws. klinów buczynowych i zalesienia
 • Uzyskano od PSE Polskie Sieci Energetyczne S.A. uzgodnienia PAM przebudowy linii napowietrznej NN 400 kV
 • Wystąpienie o kolejne opinię do ZRID w trybie ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach…”, art. 11b i art. 11d pkt 8
 • Analiza otrzymanych uwag do przekazanej dokumentacji od Inżyniera, Zamawiającego oraz Zarządców
 • Prace nad specyfikacjami technicznymi
 • W dniu 07.02.2019r. odbyła się Rada Budowy nr 8 w siedzibie Zamawiającego
 • W dniu 15.02.2019r. odbyło się spotkanie dot. linii rozgraniczających w siedzibie Zamawiającego
 • W dniu 20.02.2019r. odbyło się spotkanie dot. omówienia stanowiska do Audytu BRD w siedzibie Zamawiającego
 • W dniu 28.02.2019r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się spotkanie dot. lokalizacji bram oraz ogrodzeń.

Opublikowano: pon, 11/03/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo