Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Postęp Robót Listopad 2018

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2018 R.

 

 Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu Listopadzie 2018r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

 • Prace nad Rewizją nr 03, 03A, 03B Programu Prac Projektowych
 • Prace nad rewizją raportów miesięcznych za miesiąc wrzesień i październik
 • Prace nad rewizją Programu Zapewnienia Jakości
 • Kontynuacja prac nad częścią opisową do RPOOŚ
 • Uszczegóławianie niwelet dróg – m.in. w związku z uszczegóławianiem układu odwodnienia
 • Zmiany w analizie dróg dojazdowych w planie pod kątem zapewnienia dostępu do działek
 • Aktualizacją Planu Sytuacyjnego pod kątem zagospodarowania terenu
 • Uzgodnienie styku z Wykonawca drugiego odcinka – zadanie 1
 • Kontynuacja prac związanych w lokalizacją/profilem pasów technologicznych
 • Opracowywanie rozwiązań przejścia przez teren żwirowni Głazica w oparciu o ustalenia z Właścicielem
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie sieci elektroenergetycznej nn, SN, WN – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy kanału technologicznego – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie zieleni projektowanej – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego
 • Prace nad Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia – kontynuacja
 • Złożenie materiałów do uzgodnień z Zarządcami dróg
 • Prace nad obliczeniami i rysunkami poszczególnych obiektów inżynierskich – kontynuacja
 • Prace  nad projektem odwodnienia. Aktualizacja odwodnienia trasy głównej, węzła, dróg poprzecznych oraz dojazdowych – obliczenia zlewni oraz zbiorników retencyjnych wraz z korektą dojazdów oraz lokalizacji
 • Aktualizacja rozwiązań kolizji branżowych w oparciu o informacje uzyskane od Gestorów Sieci
 • Korekta tras sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej w oparciu o pozyskane dane, zmiany rozwiązań drogowych
 • Analiza zabezpieczenia skarp wykopowych i nasypowych przed zjawiskami erozji
 • Zakończono Prace terenowe nad inwentaryzacją zieleni
 • Prace projektowe nad projektem Zieleni – nasadzenia
 • Prace związane z koordynacją międzybranżową, lokalizacja urządzeń akustycznych związane ze zmianami rozwiązań branży drogowej oraz uzyskanymi warunkami technicznymi
 • Linie rozgraniczające dla stałego oraz tzw. czasowego zajęcia
 • Prace związane z aktualizacją mapy do celów projektowych – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Działań Ratowniczych – kontynuacja
 • Prace nad Stałą Organizacją Ruchu – kontynuacja
 • Zakończono prace nad Projektem koncepcyjnym dla SZR
 • Otrzymanie Warunków technicznych od Zarządu Zlewni w Gdańsku
 • Otrzymanie Warunków technicznych od Energa Operator S.A
 • Otrzymanie Warunków technicznych Orange Polska
 • Otrzymanie Warunków technicznych Interkar
 • Zakończenie prac nad Projektem Robót Geologicznych
 • Złożenie do Zamawiającego dodatku do Projektu Robót Geologicznych
 • Uzgodnienie rozwiązania przejścia przez teren żwirowni Głazica z Właścicielem
 • Uzyskanie od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wykazu obiektów
 • Przekazano do akceptacji Zamawiającego wniosku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
 • Złożenie Tomów Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich: WD-55A, ES-64, MS-55, WD-62, WD-65, WD-57, WD-59, WS-68 do Inżyniera
 • Złożenie rewizji PAB Tom II Roboty Drogowe do Inżyniera
 • Złożenie PAB Tom IV/1+Tom IV/4, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (w podziale na gm. Luzino i gm. Szemud) do Inżyniera
 • Złożenie PAB Tom IV/5 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej do Inżyniera
 • Złożenie PAB Tom VII Melioracje do Inżyniera
 • Złożenie PAB Tom VIII Rozbiórki do Inżyniera
 • Prace oraz przekazanie Raportu końcowego z inwentaryzacji przyrodniczej wraz z wyjaśnieniami do Inżyniera
 • Zakończenie prac nad Projektem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem oraz przekazanie koncepcji do Inżyniera
 • Złożenie Projektu Architektoniczno-Budowlanego Inwentaryzacja i Gospodarka Istniejącą Zielenią do Inżyniera
 • Prace oraz złożenie Koncepcji Programowej – Linii Napowietrznej 2x400 kV do Inżyniera oraz uzgodnień u gestora
 • Analiza otrzymanych uwag do przekazanej dokumentacji do Inżyniera
 • W dniu 14.11.2018r. w siedzibie TGD odbyła się Rada Techniczna nr 4
 • W dniu 21.11.2018r. w siedzibie  Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 5
 • W dniu 28.11.2018r. w siedzibie TGD odbyła się Rada Techniczna nr 5.

Opublikowano: pon, 03/12/18

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo