Loga UE

Aktualności

wto, 10/05/22

Zakończenie prowadzenia robót

śro, 09/03/22

Filmy lotnicze

/ Postęp Robót Grudzień 2018

POSTĘP PRAC PROJEKTOWYCH I ROBOTY WYKONANE W MIESIĄCU GRUDNIU 2018 R.

 

 Konsultant stwierdza, że Wykonawca realizował prace w miesiącu Grudniu 2018r. zgodnie ze złożonym Programem. Postęp prac:

 • Prace nad Rewizją Programu Zapewnienia Jakości
 • Kontynuacja prac nad częścią opisową do RPOOŚ,
 • Uzgodnienie styku z Wykonawca drugiego odcinka – zadanie 1
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK, Zarządców dróg) Tom II PAB – Roboty drogowe
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie sieci elektroenergetycznej nn, SN, WN – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy oświetlenia – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży teletechnicznej – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie budowy kanału technologicznego – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie zieleni projektowanej – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu – aktualizacja Planu Sytuacyjnego
 • Prace nad Elementami Geotechnicznych Warunków Posadowienia – kontynuacja
 • Prace nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u III PAB w zakresie obiektów inżynierskic
 • Prace nad uzupełnieniem oraz złożeniem wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie cementów
 • Przekazano do IK pięć Tomów PAB: WS-54, MS-69, WS-66, PZMz-58, ES-60
 • Złożenie materiałów do uzgodnień z Zarządcami dróg
 • Aktualizacja rozwiązań kolizji branżowych w oparciu o informacje uzyskane od Gestorów Sieci
 • Prace projektowe nad projektem Zieleni – nasadzenia
 • Linie rozgraniczające dla stałego oraz tzw. czasowego zajęcia
 • Prace związane z aktualizacją mapy do celów projektowych – kontynuacja
 • Prace nad Projektem Działań Ratowniczych – kontynuacja
 • Prace nad Stałą Organizacją Ruchu – kontynuacja
 • Prace nad opracowaniem Operatu Wodnoprawnego
 • Prace nad opracowaniem Projektów Podziałów
 • Prace nad dodatkiem do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
 • Prace nad Projektem Budowlanym w zakresie branży geotechnicznej – kontynuacja
 • Prace oraz złożenie Koncepcji Programowej – Linii Napowietrznej 2x400 kV - kontynuacja
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) poszczególnych części Tom-u IV PAB w zakresie branży sanitarnej
 • Kontynuacją Prac nad Rewizją (po uwagach IK) Tom-u VIII PAB w zakresie branży architektonicznej
 • Otrzymanie od Zarządców Dróg odpowiedzi na wystąpienie ws. uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkiej
 • Uzupełnienie wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie cementów do zastosowania dla obiektów mostowych
 • Wystąpienie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o opinię ws. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie cementów do zastosowania dla obiektów mostowych
 • Złożenie Projektów Branży Drogowej do ponownych uzgodnień z Zarządcami Dróg
 • Wystąpienie do UG Luzino o uzgodnienie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 • Wystąpienie do GPK Szemud o uzgodnienie przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 • Otrzymanie od GPK Szemud uwag do złożonych projektów przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 • Przekazano do IK poszczególne części Tomu V (I-IV) PAB w zakresie branży elektroenergetycznej
 • Przekazanie do IK PAB VI/1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych oraz Tom VI/2 Budowa kanału technologicznego
 • Złożenie do IK Projektu Architektoniczno-Budowlanego – szata roślinna
 • Złożenie Rewizji Planu Badań Geotechnicznych
 • Wystąpienie do Zarządu Zlewni w Gdańsku o uzgodnienie PB branży melioracyjnej
 • Otrzymanie os PSE S.A. uwag do koncepcji przebudowy linii elektroenergetycznej 2x400kV
 • Wystąpienie do Energa Operator S.A. Oddział w Gdańsku w wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej urządzeń oświetlenia drogowego
 • Wystąpienie do Energa Oświetlenie Sp.z o.o. o uzgodnienie trasowe przebudowy linii oświetleniowej oraz uzgodnienie trasowe przebudowy linii nn-0,4kV oraz Sn-15kV
 • Wystąpienie do Interkar komputer-serwis o uzyskanie warunków technicznych na usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej oraz uzgodnienie projektu
 • Otrzymanie od Interkar komputer-serwis warunków technicznych na usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej oraz uzgodnienie projektu
 • Wystąpienie do Orange Polska S.A. o wydanie uzgodnienia trasowego projektu usunięcia kolizji
 • Wystąpienie do: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, RDOŚ w Gdańsku, UG Szemud, UG Luzino o udostępnienie informacji o środowisku
 • Wystąpienie o określenie właścicieli obiektów sakralnych
 • Analiza otrzymanych uwag do przekazanej dokumentacji od Inżyniera, Zamawiającego, Zarządców
 • W dniu 05.12.2018r. w siedzibie  Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 6
 • W dniu 11.12.2018r. w siedzibie TGD odbyła się Rada Techniczna nr 6
 • W dniu 13.12.2018r. w siedzibie TGD odbyła się Rada Techniczna nr 7.

Opublikowano: sob, 05/01/19

/ ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
www.gddkia.gov.pl
/ KONSULTANT
ZBM Spółka Akcyjna
Warszawa
www.zbm.com.pl
Budimex
/ WYKONAWCA
Budimex S.A.
Warszawa
www.budimex.pl
Script logo